Zásady pri spracúvaní osobných údajov

I. Kto je prevádzkovateľom Vašich údajov?

Prevádzkovateľom internetového obchodu FM Group shop je Tomáš Mateovič – KOVMAT so sídlom Znievska 3027/1, 851 06 Bratislava, IČO: 37418 891, DIČ:1044628453, IČ DPH: SK1044628453, zapísaný v registri: Podnikateľ vedený Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania pod č. 105 – 24839 prostredníctvom Sprostredkovateľa, Júlia Makúchová, so sídlom Zákamenné 53/20, 029 56, IČO: 51228131 a DIČ: 1123746954, Podnikateľ vedený Okresným úradom v Námestove, odborom živnostenského podnikania pod č. 560-23744 ( ďalej „Prevádzkovateľ“ a „FM Group shop“). Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov tieto údaje získava, zhromažďuje a inak spracúva, pričom nesie zodpovednosť za ich správne a zákonné spracúvanie. Voči Prevádzkovateľovi si ako dotknutá osoba môžete uplatňovať práva spôsobom uvedeným v časti VI. týchto Zásad.

II. Na aký účel spracúvame Vaše údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v nevyhnutnom rozsahu za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu. 

 

III. Ako chránime Vaše údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime viacerými právnymi predpismi. Všeobecný právny predpis Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“), príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

IV. Aké údaje o Vás spracúvame?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory, ako meno, priezvisko či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom. Pre účely zaradenia do súťaže a odovzdania výhry o Vás spracúvame nasledovné osobné údaje:

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • krajina
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa

Pre marketingové účely (zasielanie newslettera) o Vás spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • e-mailová adresa

V. Reklamné a propagačné služby


V e-shope používame mimo vybavenia objednávok Vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Údaje používateľov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek z e-shopu (tzv. Newsletter) sú odosielané a spracovávané treťou stranou mimo EU - spoločnosťou he Rocket Science Group, ktorá prevádzkuje službu Mailchimp a ktorá dodržiava zásady európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov. Dostupné sú na webovej adrese mailchimp.com.

Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu Heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia. Na základe vlastného rozhodnutia môže používateľ poskytnúť aj informácie o zakúpenom tovare, s cieľom vytvorenia dotazníka spokojnosti s nákupom v e-shope FMgroupshop.sk. V prípade, že následne doručený dotazník spokojnosti vyplníte, prevádzkovateľ portálu Heureka.sk nám vaše hodnotenie nákupu poskytne. Váš e-mail ihneď po odoslaní dotazníka spokojnosti bude zašifrovaný a ak dotazník spokojnosti nevyplníte, vaše údaje budú uchované v pseudonymizované podobe po dobu 6 mesiacov od odoslania dotazníka; ak dotazník spokojnosti vyplníte, vaše pseudonymizované osobné údaje budú uchované po dobu štyroch rokov od vyplnenia dotazníka. Váš súhlas je úplne dobrovoľný a nie ste povinný ho poskytnúť. Pokiaľ svoj súhlas internetovému portálu Heureka.sk neudelíte, vaše hodnotenie bude na ich stránke v anonymnej podobe bez uvedenia vašich osobných údajov.

Poskytovanie Vašich údajov, ktoré nám poskytujete na základe udeleného súhlasu, je z Vašej strany dobrovoľné. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti o Odvolaní so spracúvaním osobných údajov na info@fmgroupshop.sk. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom e-mailu, odškrtnutím políčka v užívateľskom účte. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Pravidelne Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa súťaží, buď na našej webovej stránke alebo na sociálnych sieťach. Účasť je úplne dobrovoľná. V rámci tohto procesu Vám ponúkneme zasielanie noviniek a katalógov v budúcnosti. Pokiaľ nám vyslovene neudelíte povolenie používať Vaše údaje na marketingové účely, použijú sa iba na účely súťaže a oznámenia o výhre. Viac informácií nájdete v podmienkach každej súťaže a na Spracovanie osobných údajov pre účely súťaže

VI. Marketing sociálnych médií a sociálne prídavne moduly

Naša webová stránka nie je jediným spôsobom, ako s Vami komunikujeme. Internetový obchod FM Group shop používa celý rad sociálnych médií na propagáciu značky FM World.

 • Marketing sociálnych médií - na propagovanie našich produktov máme svoje vlastné stránky na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Operátor každej platformy je zodpovedný za spôsob, akým spracúva dáta. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto stránok tak, že nám necháte komentár, budete s nami chatovať alebo odporučíte naše produkty Vašim priateľom. Stránky sociálnych médií poskytujú podrobné informácie o rozsahu, type, účele a spracovaní Vašich údajov. Tiež majú informácie o Vašich právach a o tom, ako zmeniť Vaše nastavenia ochrany osobných údajov.

VII. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely sú poskytnuté na dobu 5 rokov.

VIII. Aké máte práva?

Máte právo na prístup k Vašim údajom. Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • účely spracúvania,
 • kategórie osobných údajov,
 • príjemcovia Vašich údajov,
 • doby spracúvania údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Každý súhlas, ktorý ste nám udelili, máte právo kedykoľvek odvolať. Poskytnutie Vašich osobných údajov na základe súhlasu je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od Vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a ste oprávnený odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu info@fmgroupshop.sk.

IX. Zásady používania súborov cookies

V súlade s §109 ods. 8 Zákona 452/2021 Z.z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača a mobilného zariadenia pre prípad, že s daným spôsobom použitia cookies nesúhlasíte.

 • Cookies - sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. Súhlas so spracúvaním cookies môžete odvolať postupom uvedeným na príslušných internetových stránkach, ktoré cookies zbierajú. V momente ako je prečítaný serverom cez webový prehliadač, dokáže mu poskytnúť informácie potrebné k tomu, aby Vám uľahčil prehliadanie webovej stránky, a to napríklad tým, že zaznamenáva preferencie užívateľov, odhaľuje chyby alebo zhromažďuje štatistické údaje. Súbor cookie nepoškodzuje Váš počítač, ani neukladá osobné údaje použité na danej webovej stránke. Viac informácií o použití súborov cookies na týchto webových stránkach nájdete v dolnej časti Používanie súborov cookies. Plné využitie našich webových stránok vyžaduje použitie súborov cookies. Ak chcete zakázať súbory cookies, budete pravdepodobne môcť aj naďalej prechádzať naše stránky, a však niektoré funkcie Vám už nebudú k dispozícii. Toto poučenie uvádzame v reakcii na nové právne predpisy a v snahe poskytnúť Vám jasné a pravdivé informácie o ochrane osobných údajov užívateľov.

X. Ako si uplatníte uvedené práva k osobným údajom?

Uplatnenie Vašich práv k osobným údajom je možné realizovať z našej strany len na základe úspešnej identifikácie Vašej osoby. Bez úspešného overenia Vašej identifikácie nie sme povinní konať na základe žiadosti. V prípade, ak by sme realizovali Vaše práva bez dostatočnej identifikácie, mohlo by dochádzať k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a k porušeniu Vašich práv.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledovným spôsobom: odoslaním žiadosti prostredníctvom Slovenskej pošty (doporučene), aby sme Vás dokázali pri prijatí dokumentu jednoznačne identifikovať. V žiadosti ste povinný uviesť všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu Vašej žiadosti a posúdeniu Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti. FM Group shop má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.

XI. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na info@fmgroupshop.sk.

V Bratislave, dňa 28. februára 2022