NAKÚP A VYHRAJ!

Nakúp nad 50 € v našom eshope a vyhraj 2 parfumy PURE podľa vlastného výberu.

Pri nákupe použi kód SUTAZ a si v hre.

Platnosť súťaže od 21.2. do 30.4.2024.

Všetko, čo k tomu potrebuješ, je trocha šťastia.

Jedného výhercu vyžrebujeme a zároveň budeme kontaktovať (emailom) v stredu 8.5.

Jeho meno bude uverejnené pod týmto príspevkom a tiež na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Súťaž platí len pre SR.

Zapoj sa komentárom na FB a IG a zvýš svoju šancu na výhru.

Držíme palce.

VÝHERCA SÚŤAŽE: NAKÚP A VYHRAJ!

Parfumy PURE podľa vlastného výberu v hodnote 52 eur vyhráva J. Rončáková, Tisovec (1982)

Výherkyni srdečne gratulujeme! Budeme ju kontaktovať emailom a výhra jej bude doručená priamo na adresu uvedenú v objednávke.

Súhlas s poskytnutím a so spracovaním osobných údajov

v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope www.fmgroupshop.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom Používateľa. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Týmto súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pre zaslanie výhry, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo a s ich následným spracúvaním Prevádzkovateľa internetového obchodu, ktorým je Tomáš Mateovič – KOVMAT so sídlom Znievska 3027/1, 851 06 Bratislava, IČO: 37418 891, DIČ:1044628453, IČ DPH: SK1044628453 zapísaný v registri: Podnikateľ vedený Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania pod č. 105 – 24839 ( ďalej „Prevádzkovateľ“) prostredníctvom Sprostredkovateľa Júlia Makúchová, so sídlom Zákamenné 53/20, 029 56, IČO: 51228131 a DIČ: 1123746954, Podnikateľ vedený Okresným úradom v Námestove, odborom živnostenského podnikania pod č. 560-23744 (ďalej „FM Group shop“) na účel zaradenia do súťaže „Súťaž“, prebiehajúcej na sociálnej sieti www.facebook.com a www.instagram.com a kontaktovanie výhercov a overenie ich identity. Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, za účelom zabezpečenia riadneho priebehu súťaže podľa týchto podmienok, t.j. za účelom ich zverejnenia na sociálnej sieti www.facebook.com a www.instagram.sk "FMgroupshop.sk" v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercu v prípade výhry, kontroly splnenia podmienok a poskytnutia (doručenia) výhry a v prípade súhlasu k odberu newslettera na marketingové účely.

Vaše osobné údaje, získané na základe tohto súhlasu, nebudú poskytnuté ďalším stranám, ktoré by tieto údaje používali na vlastné účely. Vaše osobné údaje na účel zaradenia do súťaže bude FM Group shop na základe tohto súhlasu spracúvať po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu (e-mailová adresa) sú poskytnuté na dobu 5 rokov.

Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva ako dotknutej osoby bližšie popísané v Podmienkach spracovania osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke www.fmgroupshop.sk.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu info@fmgroupshop.sk.

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Na Facebook stránke – FMgroupshop.sk

Zapoj sa do našej súťaže a vyhraj dámsky alebo pánsky parfum PHEROMONE. (ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: FM GROUP SHOP

Obchodný distribútor: Júlia Makúchová

Sídlo: Zákamenné 53/20, 029 56 Zákamenné

IČO: 51228131

DIČ: 1123746954

Zapísaný v registri: Okresný úrad Námestovo, odbor živnostenského podnikania pod č. 560 - 23744.

E-mail: info@fmgroupshop.sk

II. Účel súťaže

Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu Organizátora súťaže na sociálnej sieti Facebook a jeho produktov. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke Organizátora súťaže „www.fmgroupshop.sk“. Účastník súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané Organizátorom súťaže za účelom zabezpečenia riadneho priebehu súťaže podľa týchto podmienok, t.j. za účelom zapojenia účastníka do súťaže, žrebovania a kontaktovania výhercu v prípade výhry, kontroly splnenia podmienok súťaže a poskytnutia (doručenia) výhry.

 

III. Termín v zmysle ustanovenia konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 1.5. do 10.5. 2024 – 23:59 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Dňa 11.5.2024 prebehne žrebovanie jedného výhercu, ktorý bude vyhlásený pod súťažným príspevkom na Facebookovej stránke FMgroupshop.sk

 

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na Facebook stránke, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem blízkych osôb v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži článku V. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže). Účastníkom súťaže môže byť iba fanúšik Facebook stránky FMgroupshop.sk

 

V. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť jedenkrát, t.j. uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok. Taktiež sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže bol fanúšikom Facebook stránky FMgroupshop.sk. Konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

 

VI. Výhra 

Výhrou v súťaži je FM 18 dámsky parfum 50 ml, inšpirovaný vôňou Chanel - Coco Mademoiselle v celkovej hodnote 25 € a FM 56 pánsky parfum 50 ml, inšpirovaný vôňou Christian Dior - Fahrenheit v celkovej hodnote 25 €.

Výhru do súťaže poskytol Organizátor. 

 

VII. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude vyžrebovaný jeden výherca spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom video žrebovania na (www.commentpicker.com), alebo náhodne vybratého komentára osobou na to určenou. Oznámenie o výhercovi súťaže bude zverejnené na facebookovom profile FMgroupshop.sk najneskôr do 3 pracovných dní a to formou vloženia komentára zo strany Organizátora súťaže pod súťažný príspevok. Výherca súťaže bude vyzvaný, aby Organizátora súťaže kontaktoval na Facebook stránke FMgroupshop.sk prostredníctvom súkromnej Facebook správy. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor už v tomto prípade ďalšie žrebovanie nezopakuje. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

 

VIII.  Spôsob odovzdania výhry 

Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. Organizátor súťaže zašle výhru víťazovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy mu boli poskytnuté jeho kontaktné údaje. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora súťaže.

 

IX. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke FMgroupshop.sk v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a v prípade súhlasu k odberu newslettera spracúval e-mailový kontakt na marketingové účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu info@fmgroupshop.sk. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom e-mailu, odškrtnutím políčka v užívateľskom účte. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem, ktorý sleduje Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); poskytovanie týchto osobných údajov je dobrovoľné, avšak právnym následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť zapojiť sa do súťaže.

 

X. Osobitné ustanovenia

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si Organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke FMgroupshop.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže.

 

XI. Záverečné ustanovenia

Tento štatút je zverejnený na stránke www.fmgroupshop.sk a uložený u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto podmienky. O prípadných zmenách budú účastníci súťaže informovaní na webovej stránke www.fmgroupshop.sk, prípadne iným vhodným spôsobom. Organizátor súťaže môže tiež súťaž zrušiť, a to kedykoľvek počas doby trvania súťaže.

V Zákamennom dňa 1.5.2024

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Na Instagrame – FMgroupshop.sk

Zapoj sa do našej súťaže a vyhraj dámsky alebo pánsky parfum PHEROMONE. (ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: FM GROUP SHOP

Obchodný distribútor: Júlia Makúchová

Sídlo: Zákamenné 53/20, 029 56 Zákamenné

IČO: 51228131

DIČ: 1123746954

Zapísaný v registri: Okresný úrad Námestovo, odbor živnostenského podnikania pod č. 560 - 23744.

E-mail: info@fmgroupshop.sk

 

II. Účel súťaže

Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu Organizátora súťaže na sociálnej sieti Instagram a jeho produktov. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Instagrame Organizátora súťaže „www.fmgroupshop.sk“. Účastník súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané Organizátorom súťaže za účelom zabezpečenia riadneho priebehu súťaže podľa týchto podmienok, t.j. za účelom zapojenia účastníka do súťaže, žrebovania a kontaktovania výhercu v prípade výhry, kontroly splnenia podmienok súťaže a poskytnutia (doručenia) výhry.

 

III. Termín v zmysle ustanovenia n konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 1.5. do 10.5. 2024 – 23:59 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Dňa 11.5.2024 prebehne žrebovanie jedného výhercu, ktorý bude vyhlásený pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Instagram.

 

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na Instagrame, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem blízkych osôb v zmysle ustanovenia § 116 č. 40/1964 Z. z., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník").  Osoba, ktorá splní podmienky účasti v súťaži článku V. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže). Účastníkom súťaže môže byť iba fanúšik Instagramového profilu FMgroupshop.sk.  

 

V. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa účastník môže zapojiť, t.j. uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok. Taktiež sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže bol fanúšikom Instagramového profilu FMgroupshop.sk. Označí pomocou znaku "@"  dve osoby prostredníctvom jej Instagramového profilu. Počet komentárov nie je obmedzený, súťažiaci môže označiť aj ďalšie osoby. Konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku na Instagrame. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

VI. Výhra

Výhrou v súťaži je FM 18 dámsky parfum 50 ml, inšpirovaný vôňou Chanel - Coco Mademoiselle v celkovej hodnote 25 € a FM 56 pánsky parfum 50 ml, inšpirovaný vôňou Christian Dior - Fahrenheit v celkovej hodnote 25 €.

Výhru do súťaže poskytol Organizátor. 

VII. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude jeden výherca vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom video žrebovania na (www.commentpicker.com), alebo náhodne vybratého komentára osobou na to určenou. Oznámenie o výhercovi súťaže bude zverejnené na Instagramovom profile FMgroupshop.sk najneskôr do 3 pracovných dní a to formou vloženia komentára zo strany Organizátora súťaže pod súťažný príspevok. Výherca súťaže bude vyzvaný, aby Organizátora súťaže kontaktoval na Instagramovom profile FMgroupshop.sk prostredníctvom súkromnej správy alebo e-mailovej adresy Organizátora. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor už v tomto prípade ďalšie žrebovanie nezopakuje. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

 

VIII.  Spôsob odovzdania výhry 

Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. Organizátor súťaže zašle výhru víťazovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy mu boli poskytnuté jeho kontaktné údaje. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora súťaže.

 

IX. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu názov Instagramového profilu účastníka za účelom registrácie do súťaže, meno, priezvisko, e-mail, za účelom ich zverejnenia na Instagramovom profile FMgroupshop.sk v rámci vyhodnotenia súťaže a za účelom odoslania, resp. odovzdania výhry. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem, ktorý sleduje Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); poskytovanie týchto osobných údajov je dobrovoľné, avšak právnym následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť zapojiť sa do súťaže.

 

X. Osobitné ustanovenia

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si Organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Instagramovom profile FMgroupshop.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže.

 

XI. Záverečné ustanovenia

Tento štatút je zverejnený na stránke www.fmgroupshop.sk a uložený u Organizátora súťaže. Každý Účastník, ktorý preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom a nie je s Instagramom inak spojená. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto podmienky. O prípadných zmenách budú účastníci súťaže informovaní na webovej stránke www.fmgroupshop.sk, prípadne iným vhodným spôsobom. Organizátor súťaže môže tiež súťaž zrušiť, a to kedykoľvek počas doby trvania súťaže.

V Zákamennom dňa 1.5.2024

Zásady spracúvania osobných údajov pre účely súťaže „SÚŤAŽ“

I. Kto je prevádzkovateľom Vašich údajov ?

Prevádzkovateľom internetového obchodu FM Group shop je Tomáš Mateovič – KOVMAT so sídlom Znievska 3027/1, 851 06 Bratislava, IČO: 37418 891, DIČ:1044628453, IČ DPH: SK1044628453 zapísaný v registri: Podnikateľ vedený Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania pod č. 105 – 24839 prostredníctvom Sprostredkovateľa, Júlia Makúchová, so sídlom Zákamenné 53/20, 029 56, IČO: 51228131 a DIČ: 1123746954, Podnikateľ vedený Okresným úradom v Námestove, odborom živnostenského podnikania pod č. 560-23744 ( ďalej „Prevádzkovateľ“ a „FM Group shop“). Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov tieto údaje získava, zhromažďuje a inak spracúva, pričom nesie zodpovednosť za ich správne a zákonné spracúvanie. Voči Prevádzkovateľovi si ako dotknutá osoba môžete uplatňovať práva spôsobom uvedeným v časti VI. týchto Zásad.

II. Na aký účel spracúvame Vaše údaje ?

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pre účely zaradenia do súťaže „Súťaž“ na sociálnej sieti, prebiehajúcej na webovej stránke www.facebook.com a www.instagram.com, kontaktovanie výhercov a overenie ich identity. V prípade prihlásenia k odoberaniu newslettera ste dobrovoľne súhlasili so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. E-mailové správy (tzv. Newsletter) sú odosielané a spracovávané treťou stranou mimo EU - spoločnosťou he Rocket Science Group, ktorá prevádzkuje službu Mailchimp a ktorá dodržiava zásady európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov. Dostupné sú na webovej adrese mailchimp.com. Poskytovanie Vašich údajov, ktoré nám poskytujete na základe udeleného súhlasu, je z Vašej strany dobrovoľné. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti o Odvolaní so spracúvaním osobných údajov na info@fmgroupshop.sk. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom e-mailu, odškrtnutím políčka v užívateľskom účte. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem, ktorý sleduje Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); poskytovanie týchto osobných údajov je dobrovoľné, avšak právnym následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť zapojiť sa do súťaže.

 

III. Ako chránime Vaše údaje ?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime viacerými právnymi predpismi. Všeobecný právny predpis Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“), príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

IV. Aké údaje o Vás spracúvame ?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory, ako meno, priezvisko či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom. Pre účely zaradenia do súťaže a odovzdania výhry o Vás spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • adresa pre zaslanie výhry,
 • e-mailová adresa,
 • kontaktné telefónne číslo.

Pre marketingové účely (zasielanie newslettera) o Vás spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • e-mailová adresa

V. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu 5 rokov od skončenia súťaže. Stanovená doba uchovávania údajov na príslušný účel rešpektuje zásadu minimalizácie uchovávania údajov, ktorá zaisťuje, že údaje spracúvame len počas nevyhnutného obdobia trvania účelu spracúvania údajov. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely sú poskytnuté na dobu 5 rokov.

VI. Aké máte práva ?

Máte právo na prístup k Vašim údajom. Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • účely spracúvania,
 • kategórie osobných údajov,
 • príjemcovia Vašich údajov,
 • doby spracúvania údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Každý súhlas, ktorý ste nám udelili, máte právo kedykoľvek odvolať. Poskytnutie Vašich osobných údajov na základe súhlasu je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od Vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a ste oprávnený odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu info@fmgroupshop.sk.

VII. Čo sú Cookies ?

Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. Súhlas so spracúvaním cookies môžete odvolať postupom uvedeným na príslušných internetových stránkach, ktoré cookies zbierajú. V momente ako je prečítaný serverom cez webový prehliadač, dokáže mu poskytnúť informácie potrebné k tomu, aby Vám uľahčil prehliadanie webovej stránky, a to napríklad tým, že zaznamenáva preferencie užívateľov, odhaľuje chyby alebo zhromažďuje štatistické údaje. Súbor cookie nepoškodzuje Váš počítač, ani neukladá osobné údaje použité na danej webovej stránke. Viac informácií o použití súborov cookies na týchto webových stránkach nájdete v dolnej časti Používanie súborov cookies. Plné využitie našich webových stránok vyžaduje použitie súborov cookies. Ak chcete zakázať súbory cookies, budete pravdepodobne môcť aj naďalej prechádzať naše stránky, a však niektoré funkcie Vám už nebudú k dispozícii. Väčšina webových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari alebo Google Chrome) majú súbory cookies automaticky povolené. Toto poučenie uvádzame v reakcii na nové právne predpisy a v snahe poskytnúť Vám jasné a pravdivé informácie o ochrane osobných údajov užívateľov.

VIII. Ako si uplatníte uvedené práva k osobným údajom ?

Uplatnenie Vašich práv k osobným údajom je možné realizovať z našej strany len na základe úspešnej identifikácie Vašej osoby. Bez úspešného overenia Vašej identifikácie nie sme povinní konať na základe žiadosti. V prípade, ak by sme realizovali Vaše práva bez dostatočnej identifikácie, mohlo by dochádzať k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a k porušeniu Vašich práv.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledovným spôsobom: odoslaním žiadosti prostredníctvom Slovenskej pošty (doporučene), aby sme Vás dokázali pri prijatí dokumentu jednoznačne identifikovať. V žiadosti ste povinný uviesť všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu Vašej žiadosti a posúdeniu Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti. FM Group shop má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.

IX. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na info@fmgroupshop.sk.

V Bratislave, dňa 21. mája 2018